Mange har efterspugt data på mit server setup og hvordan jeg anvender Google Cloud Platform Live i front til at tage “presset” og give bedre load-tider for næsten ingen penge. – Læs mere om mit setup ved at klikke dig frem til server setup siden.

Jeg er som udgangspunkt meget lukket men for at hjælpe dig/jer, lidt på vej, har jeg valgt at lade en ældre nginx.host fil give lidt mere indblik – også fordi den ikke indeholder noget hemmeligt eller ærefuldt indhold. – Såddan så det ud da man anvendte OS: Debian 5 Lenny (man drømmer sig helt tilbage).

server {
listen SERVER_IP:80;
server_name brevstgaard.xyz www.brevstgaard.xyz;
access_log off;

location / {
access_log off;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host:$server_port;
proxy_pass http://10.10.x.x:80;
}

location /webchat {
rewrite ^/(.*)$ https://www.brevstgaard.xyz/$1 permanent;
}

location /images/ {
limit_conn one 15;
error_page 404 = /fetch$uri;
}
location /css/ {
root /srv/nginx/brevstgaard.xyz/cache;
error_page 404 = /fetch$uri;
}
location /js/ {
root /srv/nginx/brevstgaard.xyz/cache;
error_page 404 = /fetch$uri;
}

location /fetch {
internal;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host:$server_port;
proxy_pass http://10.10.x.x:80;
proxy_store on;
proxy_store_access user:rw group:rw all:r;
proxy_temp_path /srv/nginx/brevstgaard.xyz/temp;
alias /srv/nginx/brevstgaard.xyz/cache;
}

}

server {
listen SERVER_IP:443;
server_name brevstgaard.xyz www.brevstgaard.xyz;

ssl on;
ssl_certificate /srv/nginx/brevstgaard.xyz/ssl/www.brevstgaard.xyz.cer;
ssl_certificate_key /srv/nginx/brevstgaard.xyz/ssl/www.brevstgaard.xyz.key;

ssl_session_timeout 1m;

ssl_protocols SSLv2 SSLv3 TLSv1;
ssl_ciphers ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP;
ssl_prefer_server_ciphers on;

location / {
access_log off;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host:$server_port;
proxy_pass http://10.10.x.x:80;

}

location /webchat {
access_log off;
proxy_pass https://www.brevstgaard.xyz:9091;
}

location /images/ {
limit_conn one 15;
error_page 404 = /fetch$uri;
}
location /css/ {
root /srv/nginx/brevstgaard.xyz/cache;
error_page 404 = /fetch$uri;
}
location /js/ {
root /srv/nginx/brevstgaard.xyz/cache;
error_page 404 = /fetch$uri;
}

location /fetch {
internal;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host:$server_port;
proxy_pass http://10.10.x.x:80;
proxy_store on;
proxy_store_access user:rw group:rw all:r;
proxy_temp_path /srv/nginx/brevstgaard.xyz/temp;
alias /srv/nginx/brevstgaard.xyz/cache;
}
}

d98141c14d57c75e7d29f52b34c1e870*